C
Check box – Zaškrtávací pole
Zaškrtávací pole (anglicky checkbox, check box, tickbox nebo tick box) je ovládací prvek grafického uživatelského rozhraní, který uživateli umožňuje provést binární volbu, tj. volbu mezi dvěma vzájemně se vylučujícími možnostmi. Lze jej použít například pro získání odpovědi „ano“ nebo „ne“ na jednoduchou otázku.
Nezaškrtnuté (vypnuté) zaškrtávací pole se zobrazuje jako prázdný čtereček ☐, zaškrtnuté (zapnuté) pole jako čtvereček s „fajfkou“ ☑. Součástí zaškrtávacího pole je obvykle popisek, který informuje o jeho významu. Změna stavu zaškrtávacího pole se provádí kliknutím myší na pole.
Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je obrazek-1.png.
Několik zaškrtávacích polí bývá často sdruženo na jednom místě, a umožňuje uživateli provést několik nezávislých voleb. To je hlavní rozdíl proti přepínači, u kterého lze vybrat pouze jednu z několika vzájemně se vylučujících možností
Cloud computing
Cloud computing je na internetu založený model vývoje a používání počítačových technologií. Lze ho také charakterizovat jako poskytování služeb či programů servery dostupnými z internetu s tím, že uživatelé k nim mohou přistupovat vzdáleně, kupř. pomocí webového prohlížeče nebo klienta elektronické pošty. Za předpokladu, že služba je placená, uživatelé neplatí za vlastní software, ale za jeho užití.
Principem u služeb a produktů v cloud computingu je to, že uživateli propůjčují výpočetní výkon serverů. V mnoha případech se tak děje formou specializovaných aplikací, jejichž nabídka se pohybuje od kancelářských aplikací přes systémy pro distribuované výpočty až po operační systémy provozované v prohlížečích, jakým je například eyeOS.
D
Doména
Internetová doména (doménové jméno) je v informatice označení jednoznačného jména (identifikátoru) počítače nebo počítačové sítě, které jsou připojené do Internetu. Příkladem doménového jména je zápis https://betaz.cz/
Drop Down menu list – Rozbalovací seznam
Rozbalovací seznam (anglicky Drop-down list) je ovládací prvek grafického uživatelského rozhraní, který má „v klidu“ velikost jednoho řádku textu s okrajem. Kliknutím na něj levým tlačítkem myši nebo klávesou se otevře seznam možností, ze kterého lze vybírat. Na rozdíl od kombinovaného pole neumožňuje zadávat vlastní hodnoty.
Pokud je seznam příliš dlouhý, je obvykle vybaven posuvníkem. Když se zobrazí seznam voleb, lze vybrat jednu z nich kliknutím levým tlačítkem myši nebo výběrem pomocí kurzorových kláves a klávesy nebo klávesy . Po provedení výběru se rozbalovací seznam znovu vrátí do „pohotovostního stavu“, ale s vybranou hodnotou zapsanou v poli. Volbu lze obvykle zrušit kliknutím někde mimo oblast widgetu nebo stisknutím klávesy. E
Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je obrazek-3.png.sc.
H
Hardware
Hardware (z anglického významu „železářské zboží“ nebo také „nářadí“, počítačový hardware je pak „computer hardware“) označuje veškeré fyzicky existující technické vybavení počítače na rozdíl od dat a programů (označovaných jako software).
I
Internetová doména
Internetová doména (doménové jméno) je v informatice označení jednoznačného jména (identifikátoru) počítače nebo počítačové sítě, které jsou připojené do Internetu. Příkladem doménového jména je zápis https://betaz.cz/
Internetové servery
Internetové servery se mohou nacházet přímo ve firmách, školách nebo domácnostech, často jsou však umisťovány do specializovaných hostingových center, kde je zajištěn nepřetržitý dohled, záložní zdroje elektrické energie, klimatizace, vysokorychlostní zálohované připojení k Internetu apod.
Servery mohou být pronajímány i částečně, například pro poskytování některé služby (webhosting), případně v poslední době i jako virtuální stroje, kdy jeden fyzický počítač vystupuje jako více počítačů pro různé zákazníky, aniž si mohou navzájem škodit.
M
MS-DOS
MS-DOS (Microsoft Disk Operating System) je operační systém firmy Microsoft, který patří do rodiny mnoha podobných a kompatibilních DOS systémů pro počítače IBM PC kompatibilní. Prodej začal v srpnu 1981, jednalo se o přejmenovaný systém 86-DOS zakoupený od firmy Seattle Computer Products. MS-DOS byl dále licencován firmě IBM a distribuován pod jménem IBM PC DOS. Operačním systémem osobních počítačů IBM PC a kompatibilních býval téměř výlučně MS-DOS nebo některý z jeho klonů. Po roce 1995 byl vytlačen graficky vyspělejším systémem Windows.
MS-DOS byl v roce 1995 integrován do systému Windows 95. Řada Windows NT již MS-DOS neobsahuje, jeho prostředí je pouze emulováno prostřednictvím NTVDM. MS-DOS verze 6.0 a 6.22 jsou stále dostupné předplatitelům MSDN. V roce 2014 Microsoft ve spolupráci s Computer History Museum zveřejnil zdrojové kódy MS-DOSu 1.1 a 2.0, ovšem pod licencí znemožňujíci jejich komerční využití. Volně dostupnou open source alternativou je FreeDOS.
Modem
Modem je zařízení pro převod mezi analogovým a digitálním signálem. Modem je zkratkové slovo z výrazu „modulátor demodulátor“. Modemy se používají především pro přenos digitálních dat pomocí analogové přenosové trasy. Přenosová trasa může být telefonní linka, koaxiální kabel, radiový přenos apod.
Typy modemů:
modemy pro komutované (vytáčené) připojení do standardní analogové telefonní sítě
terminálové adaptéry – TA někdy též nesprávně zvané „ISDN modemy“ pro připojení do digitální telefonní sítě
modemy pro pronajaté propojení bod-bod, linka typu dvou-drát nebo čtyř-drát
modemy pro širokopásmové kabelové připojení k internetu – CableDSL
modemy pro širokopásmové telefonní připojení k internetu – ADSL
GSM, UMTS modem/karta pro datové propojení přes síť GSM, UMTS viz GPRS, EGPRS, HSDPA
různé radio modemy (plně duplexní a poloduplexní)
P
Přepínač – Radio Button
Přepínač (anglicky radio button nebo option button) je ovládací prvek grafického uživatelského rozhraní, který umožňuje uživateli vybrat jednu hodnotu z předdefinované množiny vzájemně výlučných voleb. Nemožností výběru více než jedné z možností se přepínač odlišuje od podobně vypadajícího zaškrtávacího pole, u kterého může být vybraný libovolný počet položek (žádná, jedna nebo více) a které lze vrátit do stavu, kdy není vybrána žádná položka.
Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je obrazek.png.
Přepínače jsou uspořádány do skupin po dvou nebo více volbách a zobrazeny obvykle jako sada kruhových políček každé s popiskem; každé kolečko může mít vnitřek buď nevyplněný (vypnutý, neaktivní, nevybraný) nebo vyplněný černým kroužkem (zapnutý, aktivní, vybraný). V rámci jedné skupiny se jednotlivé volby vzájemně vylučují; když uživatel vybere jednu volbu, všechny dříve vybrané volby ve stejné skupině se vypnou (ve výsledku je tedy vybraný pouze jeden přepínač). Výběr přepínače se provádí kliknutím myši na tlačítko nebo na jeho popisek nebo pomocí klávesové zkratky.
Na počátku nemusí být vybrán žádný z přepínačů ve skupině. Tento stav nelze normálním ovládáním prvku obnovit, ale může být možné jej docílit pomocí jiných prvků uživatelského rozhraní.
R
RS-232 Sériový port
Standard RS-232, resp. jeho poslední varianta RS-232C z roku 1969, (také sériový port nebo sériová linka) se používá jako komunikační rozhraní osobních počítačů a další elektroniky. RS-232 umožňuje propojení a vzájemnou sériovou komunikaci dvou zařízení, tzn., že jednotlivé bity přenášených dat jsou vysílány postupně za sebou (v sérii) po jednom páru vodičů v každém směru. Na rozdíl od síťové technologie Ethernet nebo rozhraní USB se tedy jedná o zcela bezkolizní fyzickou vrstvu.
V současné době (2010) se v oblasti osobních počítačů od používání sériového rozhraní RS-232 již téměř definitivně ustoupilo a to bylo nahrazeno výkonnějším Univerzálním sériovým rozhraním (USB). Nicméně v průmyslu je tento standard, především jeho modifikace – standardy RS-422 a RS-485, velice rozšířen a pro své specifické rysy tomu tak bude i nadále. Na rozdíl od komplexnějšího USB, standard RS-232 pouze definuje, jak přenést určitou sekvenci bitů a nezabývá se už vyššími vrstvami komunikace. V referenčním modelu ISO/OSI tak představuje pouze fyzickou vrstvu.
Na počítači bývá linka RS-232 vyvedena pomocí konektoru D-Sub typu DE-9 M (samec), zařízení se tedy připojuje šňůrou s konektorem DE-9 F (samice). U starších počítačů byla druhá linka vyvedena na konektor DB-25 M (ten doporučuje původní norma), používal se například pro připojení modemu. Elektricky jsou oba konektory shodné (u velkého je jen mnoho pinů nevyužitých), takže se mohla případně použít jednoduchá pasivní redukce na DE-9 M a teoreticky i naopak. Pro připojení zařízení používajících RS-232 k současným počítačům se používají buď rozšiřující desky, nebo převodníky USB/RS-232. Převodníky USB/RS-232 mají proti originální „skutečné“ lince RS232 výrazně delší dobu odezvy, což může v některých aplikacích způsobovat značné problémy až nefunkčnost. Ačkoliv moderní základní desky většinou nemají sériový port na zadním panelu, mohou ho některé mít vyveden na 10-pinový konektor na jiném místě na desce (podobně jako „interní“ USB).
Radio Button – Přepínač
Přepínač (anglicky radio button nebo option button) je ovládací prvek grafického uživatelského rozhraní, který umožňuje uživateli vybrat jednu hodnotu z předdefinované množiny vzájemně výlučných voleb. Nemožností výběru více než jedné z možností se přepínač odlišuje od podobně vypadajícího zaškrtávacího pole, u kterého může být vybraný libovolný počet položek (žádná, jedna nebo více) a které lze vrátit do stavu, kdy není vybrána žádná položka.
Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je obrazek.png.
Přepínače jsou uspořádány do skupin po dvou nebo více volbách a zobrazeny obvykle jako sada kruhových políček každé s popiskem; každé kolečko může mít vnitřek buď nevyplněný (vypnutý, neaktivní, nevybraný) nebo vyplněný černým kroužkem (zapnutý, aktivní, vybraný). V rámci jedné skupiny se jednotlivé volby vzájemně vylučují; když uživatel vybere jednu volbu, všechny dříve vybrané volby ve stejné skupině se vypnou (ve výsledku je tedy vybraný pouze jeden přepínač). Výběr přepínače se provádí kliknutím myši na tlačítko nebo na jeho popisek nebo pomocí klávesové zkratky.
Na počátku nemusí být vybrán žádný z přepínačů ve skupině. Tento stav nelze normálním ovládáním prvku obnovit, ale může být možné jej docílit pomocí jiných prvků uživatelského rozhraní.
Rozbalovací seznam
Rozbalovací seznam (anglicky Drop-down list) je ovládací prvek grafického uživatelského rozhraní, který má „v klidu“ velikost jednoho řádku textu s okrajem. Kliknutím na něj levým tlačítkem myši nebo klávesou se otevře seznam možností, ze kterého lze vybírat. Na rozdíl od kombinovaného pole neumožňuje zadávat vlastní hodnoty.
Pokud je seznam příliš dlouhý, je obvykle vybaven posuvníkem. Když se zobrazí seznam voleb, lze vybrat jednu z nich kliknutím levým tlačítkem myši nebo výběrem pomocí kurzorových kláves a klávesy nebo klávesy . Po provedení výběru se rozbalovací seznam znovu vrátí do „pohotovostního stavu“, ale s vybranou hodnotou zapsanou v poli. Volbu lze obvykle zrušit kliknutím někde mimo oblast widgetu nebo stisknutím klávesy. E
Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je obrazek-3.png.sc.
S
Server
Server je v informatice obecné označení pro počítač, který poskytuje nějaké služby, nebo počítačový program, který tyto služby realizuje. V unixových systémech je případně označován jako démon (anglicky daemon), v Microsoft Windows potom jako služba (anglicky service).

Internetové servery se mohou nacházet přímo ve firmách, školách nebo domácnostech, často jsou však umisťovány do specializovaných hostingových center, kde je zajištěn nepřetržitý dohled, záložní zdroje elektrické energie, klimatizace, vysokorychlostní zálohované připojení k Internetu apod.
Servery mohou být pronajímány i částečně, například pro poskytování některé služby (webhosting), případně v poslední době i jako virtuální stroje, kdy jeden fyzický počítač vystupuje jako více počítačů pro různé zákazníky, aniž si mohou navzájem škodit.
Software
Software (též česky programové vybavení, někdy psáno též počeštěně softvér) je v informatice sada všech počítačových programů používaných v počítači, které provádějí nějakou činnost. Software lze rozdělit na systémový software, který zajišťuje chod samotného počítače a jeho styk s okolím a na aplikační software, se kterým buď pracuje uživatel počítače nebo zajišťuje řízení nějakého stroje (viz embedded system).
Software je protiklad k hardwaru, který zahrnuje všechny hmatatelné součásti počítače (elektronické obvody, skříň, grafické karty, atd.).
Jelikož software je zpravidla považován za autorské dílo, koncoví uživatelé ho využívají na základě licencí od jejich autorů.
W
Webový prohlížeč
Webový prohlížečje v informatice označení pro počítačový program, který slouží pro prohlížení webových stránek (tzv. World Wide Web, zkráceně WWW). Webový prohlížeč dle pokynů uživatele (kliknutí na odkaz, zadání URL adresy) komunikuje pomocí HTTP protokolu s webovým serverem a přijatá data pomocí obsažených značek (HTML, XHTML, XML apod.) zformátuje (vyrenderuje) a zobrazí na obrazovce počítače.
Textové prohlížeče zobrazují stránky jako text, obvykle velmi jednoduše formátovaný. Grafické prohlížeče umožňují složitější formátování stránky včetně zobrazení obrázků. Pro zobrazení některých zvláštních součástí stránky, jako jsou Flash animace nebo Java applety, je třeba prohlížeč doplnit o specializované zásuvné moduly. Mezi nejznámější grafické webové prohlížeče patří (seřazeny podle počtu uživatelů): Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari, Opera, Maxthon a další. Mezi textové pak Links, Lynx a další.

Úkolem webového prohlížeče je z uživatelem zadané adresy (URI) získat (stáhnout) a zobrazit webovou stránku. Po zobrazení musí uživateli prohlížeč umožnit se stránkou pracovat, což znamená rolovat (posouvat tak, aby byly vidět skryté části), umožnit uživatelský vstup (webový formulář), zajistit běh JavaScriptu, kliknout na odkazy (tj. přechod na jinou webovou stránku) a podobně.
Webový prohlížeč se skládá z grafického rozhraní, renderovacího jádra, běhové prostředí pro JavaScript a dalších softwarových částí (například subsystému pro síťovou komunikaci). Grafické rozhraní je obvykle v podobě okna, uvnitř kterého je zobrazena požadovaná webová stránka. O vykreslení webové stránky se stará renderovací jádro, které musí zpracovat HTML a CSS data, podle kterých rozhodne o rozložení textu, obrázků, umístění odkazů atd. Běhové prostředí pro JavaScript zajišťuje běh speciálních naprogramovaných úseků kódu, který může na pozadí (bez zásahu uživatele) zajišťovat doplňující činnosti (typicky změna částí webové stránky v závislosti na situaci a požadavcích uživatele).

Z
Zaškrtávací pole – Check Box
Zaškrtávací pole (anglicky checkbox, check box, tickbox nebo tick box) je ovládací prvek grafického uživatelského rozhraní, který uživateli umožňuje provést binární volbu, tj. volbu mezi dvěma vzájemně se vylučujícími možnostmi. Lze jej použít například pro získání odpovědi „ano“ nebo „ne“ na jednoduchou otázku.
Nezaškrtnuté (vypnuté) zaškrtávací pole se zobrazuje jako prázdný čtereček ☐, zaškrtnuté (zapnuté) pole jako čtvereček s „fajfkou“ ☑. Součástí zaškrtávacího pole je obvykle popisek, který informuje o jeho významu. Změna stavu zaškrtávacího pole se provádí kliknutím myší na pole.
Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je obrazek-1.png.
Několik zaškrtávacích polí bývá často sdruženo na jednom místě, a umožňuje uživateli provést několik nezávislých voleb. To je hlavní rozdíl proti přepínači, u kterého lze vybrat pouze jednu z několika vzájemně se vylučujících možností